Thông tin liên hệ

Ông Lã Thanh Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng dòng tộc họ Lã – Lữ Việt Nam, Trưởng Ban Biên tập.
Điện thoại:  0912031591
Email: lathanhha68@gmail.com