Nhân vật

Thân thế và sự nghiệp của thừa tướng Lã Gia húy Lữ Gia
Thân thế và sự nghiệp của thừa tướng Lã Gia húy Lữ Gia

21/05/2018

Thừa tướng Lã gia con ông Lã Cát quê ở Võ Phong sau thuộc quận Cửu Chân nay thuộc Thanh Hóa. Mẹ Trần Thị Lan nay thuộc Hương Trang Nghiêm huyện Thiên Bản ( Vụ Bản – Nam Định). Ngài có 3 anh em , thừa tướng là trưởng ,thứ là Lã Nhạc và Lã Cường.