Giới thiệu chung

Đại hội Đại biểu dòng tộc họ Lã – Lữ Việt Nam tại Hà Nội ngày 12-4-2017 Mục đích cơ bản của trang web “holaluvietnam.com” là sưu tầm, lưu trữ và phổ biến rộng rãi những tư liệu quan trọng về lịch sử, địa chí, hành trạng của tiền nhân và hoạt động các gia tộc thuộc dòng họ Lã – Lữ trong và ngoài  nước. Đồng thời cũng có những chuyên mục giới thiệu lớp hậu duệ tài năng, Chi tiết

Các hoạt động

Ảnh hội đồng gia tộc

Ảnh: Hội đồng Gia tộc họ Lã- Lữ Việt Nam khóa 2018-2023

Chi tiết

Ảnh hội đồng thường trực gia tộc

Ảnh: Hội đồng Thường trực Gia tộc họ Lã- Lữ Việt Nam khóa 2018-2023

Chi tiết

Ảnh : Hội nghị Đại biểu Dòng tộc họ Lã- Lữ Việt Nam

Hội nghị Đại biểu  Dòng tộc họ Lã- Lữ Việt Nam , ngày 29-4-2018 tại Hà Nội

Chi tiết